ЗАРЕЄСТРОВАНО

Міністерством юстиції

України

«08» листопада 2005р.

Свідоцтво № 2328

Заступник Міністра

М.М.Шупеня

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

установчим з'їздом Всеукраїнської

громадської організації «Українське

товариство клітинних біологів та

біотехнологів»

Протокол № 1

від «16» листопада 2003р.

Спів-президент товариства

Академік НАН України

Я.Б.Блюм 

 

СТАТУТ

Всеукраїнської громадської організації

«Українське товариство клітинних біологів

та біотехнологів»

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Всеукраїнська громадська організація «Українське товариство клітинних біологів та біотехнологів» (надалі товариство) є добровільною всеукраїнською громадською організацією, що об'єднує вчених і фахівців, які працюють в галузі клітинної біології, біотехнології та суміжних наук, для реалізації завдань, передбачених цим статутом.

1.2. Товариство здійснює свою статутну діяльність на засадах добровільності та незалежності своїх членів, а також на основі принципів самоврядування.

1.3. Товариство здійснює свою діяльність на території України у відповідності з Конституцією України, Законом України «Про об'єднання громадян», чинним законодавством та цим статутом.

1.4. Товариство може засновувати або вступати у міжнародні громадські (неурядові) організації, утворювати міжнародні спілки об'єднань громадян, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв'язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні інших заходів, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України.

1.5. Товариство відповідає по своїм зобов'язанням власним майном та фінансовими коштами, що йому належать. Держава, її органи та установи не несуть відповідальності за зобов'язаннями товариства, а товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, її органів та установ. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх членів так само, як і члени товариства за зобов'язаннями товариства.

1.6. Втручання державних органів, громадських об'єднань у діяльність товариства не допускається, крім випадків, коли це передбачено законом.

1.7. Коротка назва товариства – Українське товариство клітинних біологів та біотехнологів.

1.8. Юридична адреса товариства – Україна, 03143, Київ-143, вул. Академіка Заболотного, 148.

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ТОВАРИСТВА

2.1. Метою діяльності товариства є об'єднання зусиль вчених і фахівців в галузі клітинної біології та біотехнології для всебічного сприяння розвитку зазначених наукових напрямів та споріднених наук, їх фундаментальних і прикладних аспектів, широкому впровадженню досягнень біотехнології та захисту законних соціальних, економічних, творчих та інших спільних інтересів своїх членів.

2.2. Основними завданнями товариства є:

2.2.1.   захист своїх законних інтересів та законних інтересів своїх членів у державних та громадських органах;

2.2.2.   створення умов для підвищення наукової кваліфікації членів товариства;

2.2.3.   пропаганда значення клітинної біології та біотехнологій для України і створення в Україні сприятливих умов для розвитку біотехнологій;

2.2.4.   сприяння формуванню цивілізованого ринку біотехнологічних продуктів;

2.2.5.   сприяння створенню вітчизняної законодавчої та нормативно-правової бази в галузі клітинної біології та біотехнології;

2.2.6.   сприяння формуванню об'єктивної громадської думки щодо застосування біотехнологій;

2.2.7.   сприяння підвищенню престижності нових наукових напрямів біології і, зокрема, клітинної біології та біотехнологій;

2.2.8.   сприяння інтеграції України в світовий біотехнологічний простір.

2.3. Для виконання мети та статутних завдань товариство у встановленому чинним законодавством порядку:

 • організовує та проводить з'їзди, симпозіуми, координаційні наради для обговорення наукових і організаційних питань статутної діяльності товариства;
 • налагоджує міжнародне співробітництво в галузі клітинної біології та біотехнологій;
 • сприяє проведенню наукової, освітньої і еколого-пропагандистської роботи в навчальних закладах та установах країни;
 • при необхідності звертається з пропозиціями щодо прийняття законодавчих та нормативно-правових актів в галузі біотехнології до відповідних державних органів;
 • бере участь у виконанні вітчизняних та зарубіжних наукових проектів;
 • здійснює господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, засновує підприємства;
 • створює фонди для фінансової та матеріальної підтримки своїх членів, запроваджує власні премії та стипендії;
 • здійснює інші види діяльності, які не суперечать статуту товариства та чинному законодавству.

3. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство набуває статус юридичної особи з моменту державної реєстрації в установленому законодавством порядку.

3.2. Товариство відкриває рахунки в банківських установах, має печатку, штампи зі своєю назвою та необхідну атрибутику, символіку, зразки яких затверджуються президією. Символіка товариства реєструються в установленому законодавством порядку.

3.3. Місцезнаходження центральних статутних органів товариства - місто Київ.

4. ЧЛЕНИ ТОВАРИСТВА, ПОРЯДОК ВСТУПУ ТА ВИХОДУ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

4.1. Членство в товаристві може бути індивідуальним, колективним та почесним.

4.2. Індивідуальними членами товариства можуть бути громадяни України та інших країн − фахівці в галузі клітинної біології, біотехнології та споріднених наук, які визнають статут товариства і регулярно сплачують членські внески.

4.3. Колективними членами товариства можуть бути колективи підприємств, організацій та установ усіх форм власності, які сприяють діяльності товариства, визнають його статут і сплачують внески.

4.4. Почесними членами товариства можуть бути обрані з'їздом товариства вчені України та інших країн, які мають заслуги в розвитку біотехнології.

4.5. Прийом у члени товариства здійснюється:

 • індивідуальних членів − зборами осередку товариства на підставі письмової заяви;
 • колективних членів − президією товариства на підставі рішень зборів колективів підприємств, організацій та установ;
 • почесні члени обираються на з'їздах відкритим голосуванням і діють у відповідності з Положенням про почесне членство, затверджене радою.

4.6. Члени товариства (колективні через своїх представників) мають право:

 • брати участь з правом ухвального голосу в усіх заходах, що проводяться товариством;
 • делегувати своїх представників на з'їзд товариства.
 • обирати і бути обраним у керівні та контрольні органи товариства;
 • виносити питання на розгляд цих органів, отримувати від них інформацію про його діяльність і користуватися захистом з боку товариства своїх прав та інтересів, передбачених цим статутом;
 • очолювати або брати участь в розробці та виконанні науково-дослідних проектів;
 • вийти зі складу товариства за власним бажанням.

4.7. Члени товариства зобов'язані:

 • дотримуватись вимог статуту товариства, зберігати конфіденційну інформацію, розголошення якої може завдати шкоду товариству чи її членам;
 • виконувати рішення керівних органів товариства;
 • перебувати на обліку та брати участь в роботі одного із осередків товариства;
 • вчасно сплачувати членські внески.

4.8. Членство в товаристві припиняється:

 • індивідуальне − згідно з поданою заявою;
 • колективне − за рішенням трудового колективу.

В разі вибуття членів товариства членські, вступні та добровільні внески та пожертвування не повертаються.

4.9. Члени товариства, які не виконують вимоги статуту і діяльність яких суперечить меті та завданням товариства, можуть бути виключені за рішенням президії товариства.

5. СТРУКТУРА ТА КЕРІВНІ ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

5.1. Основу товариства складають місцеві осередки, до яких входить не менше 3 членів.

5.2. Місцеві осередки створюються на установчих зборах осередку, на яких обираються його голова, секретар і скарбник.

5.3. Місцеві осередки не є юридичними особами і діють згідно з Положенням про місцевий осередок товариства, яке затверджується Президією товариства.

5.4. Вищим керівним органом товариства є з'їзд, який скликається президією не рідше одного разу на 5 років.

5.5. З’їзд товариства:

 • визначає головні напрями діяльності товариства;
 • затверджує статут товариства, розглядає пропозиції щодо змін і доповнень до нього та затверджує їх;
 • реалізує право власності на кошти та майно товариства;
 • обговорює наукові доповіді, звіти президента, ради і ревізійної комісії товариства про її діяльність;
 • обирає строком на 5 років відкритим або таємним голосуванням президію (президента (спів-президентів), віце-президентів і вченого секретаря), раду і ревізійну комісію товариства, почесних членів товариства;
 • встановлює розміри членських внесків;
 • приймає рішення щодо ліквідації товариства, призначає ліквідаційну комісію та затверджує її звіт.

5.6. 3'їзд вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини обраних делегатів. Питання на з'їзді вирішується простою більшістю присутніх делегатів, крім питань про реорганізацію та ліквідацію, що вважаються прийнятими, якщо за нього проголосували 3/4 делегатів.

5.7. В період між з'їздами керівним органом товариства є президія, яка обирається у складі президента (спів-президентів), віце-президентів, ученого секретаря, членів товариства. Президія правомочна при наявності 50 % її членів.

5.8. Президія товариства:

 • організовує виконання рішень з'їзду і відповідно до його рішень і керує поточною роботою товариства;
 • скликає з'їзди товариства та приймає рішення про створення секцій товариства, керує їх діяльністю;
 • приймає рішення про створення та ліквідацію підприємств, установ, затверджує їх статути;
 • приймає рішення про кооптування членів ради з наступним затвердженням їх на з'їзді;
 • затверджує штатний апарат та положення про умови оплати праці, кошторис витрат на утримання апарату управління, підприємств, організацій;
 • визначає порядок представництва та норми делегування на з'їзд;
 • приймає зміни та доповнення до статуту з наступним затвердженням на з'їзді;
 • встановлює терміни і порядок сплати членських внесків;
 • визначає при необхідності розподіл обов'язків між спів-президентами та віце-президентами;
 • призначає бухгалтера товариства;
 • приймає інші рішення в межах статутної діяльності товариства.

5.9. Президент (спів-президент) товариства:

 • представляє товариство у взаємовідносинах з державними та громадськими органами;
 • видає в межах своєї компетенції розпорядження, укладає договори і забезпечує їх виконання;
 • керує роботою президії, ради та товариства в цілому;
 • керує поточною роботою відповідно до рішень з'їзду та ради товариства;
 • відкриває та закриває рахунки в установах банків;
 • має право підпису фінансових документів, як перша особа;
 • здійснює оперативне управління коштами та майном товариства.

5.10. Рада товариства:

 • є консультативним органом при президії товариства;
 • надає президії товариства науково-методичну допомогу;
 • організовує проведення заходів, передбачених статутом товариства.

5.11. Учений секретар товариства:

 • забезпечує виконання рішень з'їзду, ради, президії товариства та розпоряджень президента (спів-президентів);
 • здійснює контроль за ходом виконання прийнятих постанов і рішень;
 • на період відсутності президента (спів-президентів) здійснює оперативне управління коштами, майном товариства та користується правом підпису фінансових документів, як керівна особа.

5.12. Контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства здійснює ревізійна комісія. Ревізійна комісія обирається з'їздом простою більшістю голосів і підзвітна лише з'їзду. Ревізійна комісія має право вимагати від ради, президії, президента та ученого секретаря товариства надання необхідних бухгалтерських та інших документів, що стосуються діяльності товариства. Рішення ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів її присутніх членів.

6. КОШТИ ТА МАЙНО ТОВАРИСТВА

6.1. Кошти товариства складаються з:

 • членських внесків членів товариства;
 • надходжень від господарської, видавничої та іншої комерційної діяльності, створених госпрозрахункових організацій і установ;
 • безоплатних надходжень від колективів підприємств, організацій, окремих громадян, в тому числі іноземних.

6.2. Кошти товариства використовуються відповідно до чинного законодавства на проведення заходів, передбачених цим статутом, утримання штатного апарату та на благодійні цілі.

6.3. Президент (спів-президенти) товариства періодично (не рідше одного разу на рік) звітують перед президією товариства про організаційну та фінансово-господарську діяльність товариства.

6.4. Товариство може мати у власності устаткування, інвентар, майно культурно-освітнього, науково-дослідного і оздоровчого призначення, засоби зв'язку та транспортні засоби, будівлі, кошти, акції, інші цінні папери та майно, необхідне для матеріального забезпечення діяльності, передбаченої статутом.

6.5. Товариство, створені ним установи та організації зі статусом юридичної особи зобов'язані вести оперативний і бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі в порядку і розмірах, передбачених законодавством.

7. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

7.1. Припинення діяльності товариства проводиться шляхом його реорганізації або ліквідації:

 • реорганізація товариства здійснюється за рішенням з'їзду;
 • ліквідація товариства здійснюється за рішенням з'їзду або рішенням суду.

7.2. Ліквідація товариства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється органом, що прийняв рішення про ліквідацію товариства, в порядку, передбаченому чинним законодавством.

7.3. Претензії кредиторів до ліквідаційної комісії задовольняються з майна товариства.

7.4. Кошти та майно товариства в разі його ліквідації не можуть перерозподілятись між його членами і передаються іншим організаціям відповідного виду або спрямовуються в доход держави.

8. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

8.1. Зміни та доповнення до статуту приймаються рішенням з'їзду або затверджуються з'їздом, якщо вони внесені за пропозицією президії товаристві. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 3/4 присутніх делегатів.

8.2. Зміни в статутних документах реєструються в обов'язковому порядку.